جمعه, 22 آذر 1398

 

معاونت آموزشی مجتمع بین الملل خراسان عالی ترین مقام اجرایی پس از ریاست مجتمع می باشد که کلیه گروه های آموزشی و اداره آموزش مجتمع به طور مستقیم و سایر بخشها به طور غیر مستقیم زیر نظر این معاونت فعالیت می نمایند.

آقای دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
 

مرتبه علمی: استادیار

 

وب سایت شخصی: drkamel.ir

 

شروع فعالیت: 1398

 

مشاهده رزومه 

 

 

معاونان آموزشی سابق مجتمع:

نام و نام خانوادگی دوران مسئولیت  
آقای دکتر سید محسن نبوی از بدو تاسیس تا سال 1396