جمعه, 22 آذر 1398

بر اساس تقویم ترمی دانشگاه ترتیب هفته های زوج و فرد به شرح ذیل می باشد.

شهریور ۰۹ الی ۲۱ – ثبت نام و انتخاب واحد 

شهریور ۲۳ الی ۲۹ – شروع کلاسها. هفته فرد

شهریور ۳۰ الی ۰۵ – هفته دوم . هفته زوج 

مهر ۰۶ الی ۱۲ – هفته سوم. هفته فرد

مهر ۱۳ الی ۱۹ – هفته چهارم . هفته زوج

دیماه ۷ الی ۱۳ – آخرین هفته کلاسها در تقویم

دیماه ۱۴ الی ۲۶ – دو هفته امتحانات

بهمن ماه ۱۲ شروع کلاسهای ترم جدید