پنج شنبه, 30 آبان 1398

 
كارگاه اسرار و آداب نماز براي كاركنان محترم مجتمع بين الملل گلبهار توسط دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه و باهمت دفتر فرهنگ اسلامي در تاريخ هاي 29/2/94 و 5/3/94 برگزار گرديد.