پنج شنبه, 03 تیر 1400

نشست دکتر ناطق گلستان رییس پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان با دکتر صادقی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل با موضوع تفاهم برگزاری همایش سواد مالی و آشنایی با بازار سرمایه ایران در واحد کابل