سه شنبه, 21 آبان 1398

نشست دکتر ناطق گلستان رییس پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان با دکتر صادقی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل با موضوع تفاهم برگزاری همایش سواد مالی و آشنایی با بازار سرمایه ایران در واحد کابل