شنبه, 25 مرداد 1399

نشست رییس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان با دکتر نوبخت مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جهت راه اندازی هسته های فن آور در پردیس بین المللی گلبهار