پنج شنبه, 23 مرداد 1399

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  بر همراه داشتن کارت ورود به جلسه دانشجویان تاکید کرد.

متن نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه به شرح ذیل است: