چهارشنبه, 27 شهریور 1398

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  بر همراه داشتن کارت ورود به جلسه دانشجویان تاکید کرد.

متن نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه به شرح ذیل است: