سه شنبه, 30 مهر 1398

دفترفرهنگ اسلامي پرديس بين الملل گلبهار برگزار می کند:اردوي تفريحي کلات

 

خواهران:نيشابورتاريخ 10/2/95مهلت ثبت نام5/2/95

وبرادران :ارتكند كلات 24/2/95مهلت ثبت نام19/2/95 محل ثبت نام دفترفرهنگ اسلامي