جمعه, 22 آذر 1398

 

مقطع عنوان پایان نامه استاد(ان) راهنما استاد(ان) مشاور استاد(ان) داور ارائه دهنده (دانشجو) تاریخ دفاع ساعت دفاع مکان برگزاری جلسه دفاع
کارشناسی ارشد

جایگاه کمیسیون های 100 و 77 در حقوق جزا و قانون مجازات اسلامی و قانون شهرداری

دکتر حسین تاجی  دکترعبدالرضا اصغری دکتر محسن لعل علیزاده

مهدي حيدري

98/06/31 10:30 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد  رویکرد تطبیقی قاعده تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در ایران و دیوان کیفری بین المللی دکتر حسین تاجی  دکتر محسن لعل علیزاده دکترعبدالرضا اصغری

رضا سعیدی گوجگی

98/06/31 12:30 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

پیشگیری از جرم در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

دکترعبدالرضا اصغری دکتر محسن لعل علیزاده دکتر حسین تاجی 

محسن سپهر ابراهيم زاده

98/06/31 14 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

انتقال الکترونیکی اعتبار در سیستم بانکداری داخلی و بین الملی

دکتر سید محمد حسینی

دکترعلی فتوحی راد دکتر حسین رحمانی

امیر گرمسیری

98/06/30 16 تالار شهید بهشتی

 

کارشناسی ارشد

تاثیر قاعده ی تحذیر(  هشدار ) در  مسؤلیت کیفری جرایم ارتکابی در حوزه ی مهندسی ساختمان

دکترعبدالرضا اصغری

دکتر حسین تاجی  دکتر محسن لعل علیزاده

محمد كريمي

98/06/13 10 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی میانجیگری کیفری در ایران و انگلستان 

دکتر محسن لعل علیزاده

دکتر حسین تاجی  دکترعبدالرضا اصغری

منير مهدي پور مشهدي

98/06/13 11 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

بررسی فقهی و حقوقی جبران خسارت بزه دیدگان با تاکید بر بزه دیدگان جرایم جنسی

دکتر محسن لعل علیزاده دکتر حسین تاجی 

دکترعبدالرضا اصغری

ريحانه مهرباني

98/06/13 11 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران و فرانسه دکتر محسن لعل علیزاده دکتر حسین تاجی 

دکترعبدالرضا اصغری

زهرا عمادالاسلامي

98/06/13 15 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

سیمای جنایي و بررسي علل ارتکاب جرم در محله قلعه آبکوه مشهد

دکتر حسین تاجی 

دکتر عبدالرضا اصغری

دکتر محسن لعل علیزاده

علي اصغر عابدیان راد

98/04/19 11 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

بررسی موردي پرونده هاي زنا و تجاوز به عنف سالهاي 93 تا 96 در حوزه کلانتري الهیه مشهد

 (ریشه یابی و راهکارهاي پیشگیري آن)
دکتر حسین تاجی

دکتر محمد بهروزیه

دکتر محسن لعل علیزاده

محمد عليپور عباسقلي خان

98/04/19 10 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

بررسی رابطه ماده 365 قانون مجازات اسلامی با اتانازی

دکتر عبدالرضا اصغری

-

1- دکتر حسین تاجی

2-دکتر محسن لعل علیزاده

نادر نظام خواه

98/04/19 12 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی سال  1392در قانون ایران با انگلستان

دکتر حسین تاجی

دکتر عبدالرضا اصغری

دکتر محمد فتح آبادي

فاطمه طلوعي ابكوه

98/04/19 8:30 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد اجرای قراردادهای بانکی با تاکید بر محدودیت های قانونی وصول سود نامتعارف دکتر علیرضا بخشنده دکتر رسول مقصود پور دکتر رحیم باغبان  ابوالفضل خاتمی راد 98/03/02 15 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد بررسی نوآوری های اجرای احکام کیفری با نگاهی بر حقوق دکتر حسین تاجی دکتر هانیه هژبرالساداتی دکتر علیرضا اصغری ابوالقاسم ذاکر هرفته 98/03/02 11 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد بررسی مجازات های جایگزین حبس یا بدل از حبس در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دکتر حسین تاجی دکتر محمد بهروزیه دکتر هانیه هژبرالساداتی سیدعلیرضا شجاعی 98/03/02 9 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد ابعاد حقوقی بیمه دریایی با تاکید بر قضیه نفتکش سانچی دکتر ملکی زاده -

دکتر مسعود خراشادی زاده

دکتر فرهاد روهنی

آمنه محمودی سودخری 98/02/23 13:30 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی قراردادهای نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه دکتر حسین تاجی دکتر محسن لعل علیزاده دکتر هانیه هژبرالساداتی مجید خورسندی 98/03/02 11 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد چالش های عملی اثر برداری از صحنه های خرد جرم در شهر مشهد و راهکارهای رفع آن دکتر حسین تاجی دکتر هانیه هژبرالساداتی دکتر عبدالرضا اصغری عباس افچنگی 98/2/19 11 تالار شهید بهشتی