پنج شنبه, 30 شهریور 1396

سلف سرویس پردیس بین الملل گلبهار، از ابتدای اسفند ماه جاری اقدام به طبخ و توزیع غذای ویژه می نماید.