شنبه, 07 اسفند 1395

علیرضا شیرازی : مسئول کتابخانه

مینا قربانزاده: متصدی بخش مرجع و نشریات

مهدی فارمدی: متصدی بخش امانت، بازگشت و تمدید کتاب

 

گلبهار- مجتمع بین الملل خراسان