پنج شنبه, 30 شهریور 1396

مسابقه فرهنگي نقاشي وكاريكاتور

ويژه فرزندان كاركنان محترم پرديس باموضوع شكست شيطان بزرگ درطبس

وبا محوريت مفاهيم سوره مباركه فيل

مهلت تحويل 4ارديبهشتضمنا ازآثارتحويلي در پرديس نمايشگاهي برگزارو وبه برترينها جوايزي اهداء خواهدشد