سه شنبه, 01 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در اين آزمايشگاه مطالعات كشت بافت و سلول، اهميت تكنيك دي هاپلوئيد در اصلاح نباتات، آشنايي با روش هاي كلون كردن DNA، استفاده از تكنيك PCR، استفاده از پلاسميدها، ماركرهاي ژنتيكي و كاربرد آنها در اصلاح نباتات، آشنايي با روش هاي انتقال ژن، بررسي گياهان تراريخته و نقش آنها در اصلاح نباتات صورت مي گيرد.
اين آزمايشگاه با دارا بودن دستگاه هاي سنجش و اندازه گيري عناصرمعدني درآب، خاك و گياه ، اندازه گيري ضرائب رطوبتي خاك، اندازه گيري حجم آب آبياري، اندازه گيري ضرائب ديناميك خاك و تعيين آب مورد نياز گياهان، اندازه گيري پارامترهاي مختلف اقليمي و تجزيه و تحليل داده هاي هواشناسي قابليت ارائه خدمات در جهت آناليز نمونه هاي آب، خاك و گياه و توصيه مصرف بهينه كود و مصرف بهينه آب در زراعت را براي شركت هاي تعاوني كشاورزي، زارعين و ... دارا مي باشد.
قابليت هاي تحقيقاتي اين آزمايشگاه را مي توان در قالب شناسايي انواع بذورگياهان زراعي علف های هرز و دارويي، انجام آزمون هاي مختلف بذر، آزمايشات خلوص و جوانه زني در شرایط خشکی و شوری، مراحل كنترل و گواهي بذر، مطالعات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي جوانه زني بذر، ارائه خدمات مراحل صدور گواهي بذر در مزرعه، تهيه كلكسيون هاي بذر، خالص سازي و كيفيت بذر، بسته بندي، نگهداري و عرضه بذر مي باشد. از اين رو اين آزمايشگاه قابليت برنامه ريزي و هدايت امور اجرايي در زمينه صنعت بذررا دارا مي باشد.
از ظرفيت هاي تحقيقي اين آزمايشگاه شناسايي علف هاي هرز مهم گياهان زراعي- باغي و روش هاي مبارزه با آنها، شناسايي علف كشها و كاربرد آنها، كاربرد سمپاشها، شناخت نازل ها و كاليبراسيون سمپاش ها و برآورد خسارتهاي اقتصادي علف هاي هرز مي باشد.
اين آزمايشگاه با دستگاهها و امكانات مجهز علاوه بر تشخيص عناصر تشكيل دهنده تركيبات آلي و معدني و خصوصيات شيميايي آنها قابليت ارائه خدمات در جهت شناسايي گياهان دارويي، روش هاي كشت و كار، برداشت و خشك كردن و امكان افزايش كمي و كيفي عملكرد گياهان دارويي از طريق روش هاي به زراعي، طرق عصاره گيري و تهيه اسانس از تركيبات موثره گياهان دارويي، تحقيقات بر روي تاثيرات آللوپاتيك عصاره گياهان دارويي بر روي خصوصيات جوانه زني و رشد گياهان زراعي را بر عهده دارد. از اينرو قابليت هاي اين آزمايشگاه در گسترش فرهنگ استفاده از گياهان دارويي و معرفي آنها به بخش كشاورزي و نهادهاي مرتبط با آن در ترويج استفاده و بهره وري صحيح از آنها بسيار حائز اهميت است.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: