پنج شنبه, 30 شهریور 1396

آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام جهت برگزاری مباحث آناتومی و  فیزیولوژی دامی، جهت دانشجویان تجهیز گردیده است.

انواع مولاژهای حیوانات اهلی، مدل اسکلتهای حیوانات اهلی، وسایل و میز تشریح از جمله امکانات آموزشی این آزمایشگاه است.