چهارشنبه, 03 بهمن 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

علاوه بر همکاری در اجرای طرحهای علمی و پژوهشي برون دانشگاهي ، اين آزمايشگاه قادر به ارائه خدمات زير به مراکز تولیدی و صنعتی خارج از دانشگاه مي باشد:

الف-تعيين تركيبات شيميايي مواد خوراكي مورد مصرف در تغذيه دام و طيور كه عبارتند از :

o اندازه گيري مقادير پروتئين موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مقادير فيبر موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مقادير چربي موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مواد معدني (عناصر) موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري ويتامين هاي موجود در خوراك دام و طيور

o اندازه گيري مواد سمي موجود در خوراك دام و طيور

ب- تعيين اثر مكمل هاي معدني و ويتامينها در تغذيه دام و طيور

ج- بهينه سازي فرآورده هاي فرعي كشاورزي و ضايعات صنايع غذايي

د- تحقيقات در زمينه ساخت مكمل هاي معدني و ويتاميني در تغذيه دام و طيور

ه- -تعيين قابليت هضم مواد خوراكي مورد استفاده در دام و طيور

و- -تعيين ارزش بيولوژيكي مواد خوراكي مورد استفاده در دام و طيور

:فهرست برخی تجهیزات آزمایشگاه

نام دستگاه

كاربرد دستگاه

دستگاه HPLC

جداسازي ، خالص سازي و شناسايي اسيد هاي آمينه، ويتامين ها، سموم و ساير تركيبات آلي بويژه تركيبات داروئي موجود در مواد غذايي

دستگاه فيبروتك

اندازه گيري فيبر مواد خوراكي و همچنين فيبر نامحلول در شوينده خنثي و نامحلول در شوينده اسيدي NDF-ADF) )

دستگاه كجلدال

اندازه گيري پروتئين مواد خوراكي

دستگاه سوكسله

اندازه گيري چربي مواد خوراكي

كوره الكتريكي

اندازه گيري خاكستر و عناصر معدني مواد خوراكي

آون

تعيين ماده خشك و خشك كردن مواد خوراكي و آلي و همچنين استريل نمودن وسايل فلزي و پيركس

هموژنايزر

براي تركيب ومخلوط كردن مواد و محلولها

ترازوي ديجيتالي

جهت اندازه گيري مواد تا حد هزارم گرم

دستگاه دو بار تقطير

جهت تهيه آب مقطر دوبار تقطير (كاملا خالص)


برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: