چهارشنبه, 03 بهمن 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

علاوه بر همکاری در اجرای طرحهای علمی و پژوهشي برون دانشگاهي ، اين آزمايشگاه قادر به ارائه خدمات زير مي باشد:

الف- برگزاری كارگاه هاي آموزشی روش های استخراج اسیدهای نوکلئیک از بافت های مختلف(DNA Extraction)

ب- برگزاری كارگاه هاي آموزشی PCR

ج- برگزاری كارگاه هاي آموزشی انواع مارکر های مولکولی (Molecular Marker)

د- شناسايي فرآورده هاي كشتارگاهي زايد درخوراك دام و طيور

برخی تجهیزات آزمایشگاه:

نام دستگاه

كاربرد دستگاه

ترمو سایکلر PCR

ازاین دستگاه جهت تکثیر DNA برای انجام پروژه های تحقیقاتی استفاده می گردد.

اسپکتوفتومتر

از این دستگاه برای بررسی غلظت و خلوص DNA استفاده می گردد.

ژل داک

جهت مشاهده وعکسبرداری از نمونه هایی که بر روی ژل بارگذاري مي شود.

UV Transllumitor

جهت مشاهده از نمونه هایی که بر روی ژل بارگذاري مي شود استفاده می گردد

Hot Block

جهت تامین دمای مورد نیاز برای نمونه ها در مراحل مختلف پروسه استخراج و PCR و هضم مواد ژنتيكي استفاده مي شود.

سانتریفیوژ

جهت تفکیک و یکنواخت نمودن مواد مورد استفاده در آزمایشگاه.

تانک الکتروفورز افقی و عمودی

جهت بارگذاري نمونه ها بر روی ژل آگارز و پلی اکریل آمید.

Hot Plate

جهت گرم نمودن و مخلوط نمودن همزمان مواد آزمایشگاهی.

بن ماری

جهت تامین دمای مورد نیاز برای نمونه ها و نگهداری نمونه در دمای مطمئن.

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: