پنج شنبه, 30 شهریور 1396

اين آزمايشگاه در سال 1383 جهت آموزش دروس ميكروبيولوژي و نيز انجام تحقيقات بر روي ميكروارگانيسم‌هاي موثر در تغذيه دام تجهيز و راه‌اندازي‌گرديد.