جمعه, 22 آذر 1398

مدیریت امور پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان مدیریت کلیه گروه های فعالیت های پژوهشی مجتمع، شامل آزمایشگاهها و کارگاه ها، فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان، کتابخانه و حوزه فناوری اطلاعات مجتمع رابر عهده دارد. 

مدیر پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان:

خانم دکتر رویا رضائیان دلویی
 

مرتبه علمی: استادیار

 

شروع فعالیت: 1398

 

 

معاونان مدیران پژوهشی سابق مجتمع:

نام و نام خانوادگی دوران مسئولیت  
آقای دکتر رضا بهاری کاشانی از بدو تاسیس تا سال 1393
آقای دکتر سوهانی دربان از سال 1393 تا 1396  
آقای دکتر سیدرضا کامل از سال 97 تا 98