شنبه, 05 خرداد 1397

جهت مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشگاه کلیک نمایید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دروس دوره هشت ترمى رشته علوم دامی

نیمسال اول

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

1

دروس پیش دانشگاهی

خیر

عمومى

2

o فارسی عمومی

خیر

عمومى

3

u شیمی عمومی

خیر

پایه

4

u جانور شناسی

خیر

پایه

5

u آشنایی با كامپیوتر

خیر

پایه

6

o تربیت بدنی 1

خیر

عمومى

7

o اندیشه اسلامی 1

خیر

عمومى

نیمسال دوم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

8

u ریاضیات عمومی

خیر

پایه

9

u فیزیك عمومی

خیر

پایه

10

u شیمی آلی

خیر

پایه

11

u گیاهشناسی

خیر

پایه

12

o زبان خارجی

خیر

عمومی

13

o تربیت بدنی 2

خیر

عمومی

14

o اندیشه اسلامی 2

خیر

عمومی

نیمسال سوم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

15

ª هوا و اقلیم شناسی

خیر

اصلى

16

ª زراعت عمومی

خیر

اصلى

17

u بیوشیمی عمومی

خیر

پایه

18

u میكروبیولوژی عمومی

خیر

پایه

19

u آمار و احتمالات

خیر

پایه

20

ª اقتصاد كشاورزی

خیر

اصلى

21

o اخلاق اسلامی

خیر

عمومی

نیمسال چهارم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

22

ª عملیات كشاورزی(3 واحد)

خیر

اصلى

23

ª اكولوژی مرتع و نباتات علوفه

خیر

اصلى

24

R طرح آزمایشات دامپروری

خیر

تخصصی

25

R تشریح و فیزیولوژی دام

خیر

تخصصی

26

R پرورش زنبور عسل

خیر

تخصصی

27

oانقلاب اسلامی ایران

خیر

عمومى

نیمسال پنجم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

28

R اصول تغذیه دام و طیور

خیر

تخصصی

29

R بهداشت دام و طیور

خیر

تخصصی

30

R فیزیولوژی تولید مثل

خیر

تخصصی

31

R اصول ژنتیك دام و طیور

خیر

تخصصی

32

R پرورش آبزیان(ماهی و میگو)

خیر

تخصصی

33

R آشنایی با دامپروری ایران

خیر

تخصصی

34

o تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

خیر

عمومى

نیمسال ششم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

35

R اصلاح دام و طیور

خیر

تخصصی

36

R خوراك و خوراك دادن

خیر

تخصصی

37

R بیماریهای دام و طیور

خیر

تخصصی

38

R فراوری تولیدات دام و طیور

خیر

تخصصی

39

ª مدیریت و حسابداری

خیر

اصلی

40

R كارآموزی(2 واحد) (تابستان)

خیر

تخصصی

41

o تفسیر موضوعی قران

خیر

عمومى

نیمسال هفتم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

42

R جیره نویسی دام و طیور

خیر

تخصصی

43

R پرورش گاو شیری

خیر

تخصصی

44

R پرورش طیور

خیر

تخصصی

45

R پرورش گوسفند

خیر

تخصصی

46

« دروس انتخابی (دام یا طیور)

خیر

تخصصی

47

o وصایای امام خمینی(ره)

خیر

عمومى

48

o قران

خیر

عمومى

نیمسال هشتم

ردیف

كد درس

نام درس

اختیارى

نوع

49

R پرورش بز

خیر

تخصصی

50

« دروس انتخابی (دام یا طیور)

خیر

تخصصی

51

R عوامل محیطی و تنش

خیر

تخصصی

52

R رفتار شناسی حیوانات اهلی

خیر

تخصصی

53

¤ سمینار

خیر

تخصصی

54

o تنظیم خانواده و جمعیت

خیر

عمومی

برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی، فیزوبال، کینزیوتیپ، آب درمانی، ورزش در آب و.... در: