سه شنبه, 19 آذر 1398
  مرتبه عملی رشته تخصص
آقای دکتر محسن طبسی دانشیار پژوهش هنر
آقای دکتر وحید احمدی استادیار معماری
خانم دکتر هیرو فرکیش استادیار معماری
آقای دکتر احسان جبروتی استادیار معماری
خانم دکتر دانشور استادیار شهرسازی
آقای دکتر بشارت استادیار عمران