جمعه, 14 آذر 1399

 

برنامه هفتگی زوج و فرد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

بازه زمانی فرد/ زوج شماره هفته
۱۲ بهمن تا ۱۸ بهمن ۹۸ هفته فرد ۱
۱۹ بهمن تا ۲۵ بهمن ۹۸ هفته زوج ۲
۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۹۸ هفته فرد ۳
۳ اسفند تا ۹ اسفند ۹۸ هفته زوج ۴
۱۰ اسفند تا ۱۶ اسفند ۹۸ هفته فرد ۵
۱۷ اسفند تا ۲۲ اسفند ۹۸ هفته زوج ۶
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج  
  هفته فرد  
  هفته زوج