دوشنبه, 26 مهر 1400

مجتمع بین الملل خراسان در مقطع کارشناسی پیوسته و بدون آزمون در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد.