شنبه, 06 آذر 1400

ریاست پژوهشکده محیط های خشک، آقای دکتر قزل سوفلو از مجتمع بین الملل خراسان بازدید کرد.

در جلسه ای که در حاشیه این بازدید باحضور ریاست پژوهشکده محیط های خشک، آقای دکتر قزل سوفلور ، یاست پردیس بین الملل خراسان اقای دکتر رافتی، معاون مجتمع آقای دکتر کامل و مدیر پژوهشی مجتمع سرکارخانم دکتر رضائيان، برگزار گردید فعالیتهای آینده‌ ی پژوهشکده محیط های خشک بررسی و زمینه های همکاری مجتمع با این پژوهشکده مورد تفاهم و توافق طرفین قرار گرفت.