دوشنبه, 29 دی 1399
 دانشجویان درس کارتحقیقی ۲  استادخانم دکتر رحمانیان؛ 
کلاس مجازی مورخ ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۸-۱۶درلینک زیرتشکیل می گردد . عدم حضوردانشجویان منجربه حذف درس خواهدشد.