پنج شنبه, 13 آذر 1399
 دانشجویان درس کارتحقیقی ۲  استادخانم دکتر رحمانیان؛ 
کلاس مجازی مورخ ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۸-۱۶درلینک زیرتشکیل می گردد . عدم حضوردانشجویان منجربه حذف درس خواهدشد.