دوشنبه, 26 مهر 1400

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحدها و مراكز آموزشي و آموزشكده هاي سماء استان خراسان رضوي مي رساند:

1 ـ در اجراي بند 7 دستورالعمل شماره 77/152/ص/99 مورخ 15/03/99 سازمان مركزي و مصوبه هيأت رئيسه محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد و دستور نايب رئيس ستاد آموزش مجازي در خصوص نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي كه شهرهاي آن بر اساس اعلام ستاد پيشگيري از ويروس كرونا داراي وضعيت قرمز مي باشد امتحانات حضوري مقاطع كارداني، كارشناسي از تاريخ 24/03/99 تا 30/03/99 برگزار نخواهد شد و براي امتحانات حضوري بعد از تاريخ30/03/99 متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.

2 ـ زمان و چگونگي برگزاري امتحانات لغو شده مقاطع فوق الذكر متعاقباً از سوي روابط عمومي دانشگاه اعلام خواهد شد.

3 ـ امتحانات مجازي بر طبق تقويم زماني تعيين شده كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد.

4 ـ كليه امتحانات كارشناسي ارشد و دكتري برابر دستورالعمل هاي صادره و مطابق با زمان بندي اعلام شده در كارت ورود به جلسه بصورت مجازي برگزار مي شود.

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد