Portal Info
Travel

راهنمای جامع و مصور سامانه پژوهشیار برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید محترم راهنما

 راهنمای مختصر فرایندهای اداری در پژوهشیار در پاسخ به مشکلات و سوالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

راهنمای مختصر فرایندهای پژوهشیار برای دانشجویانی که کد CICT استاد را هنوز دریافت ننموده اند
 
راهنمای مختصر فرایندهای پژوهشیار برای دانشجویانی که آماده دفاع می باشند و کد CICT دارند
 
 راهنمای رسمی ثبت نام پژوهشیار برای اساتید محترم 
 
 راهنمای رسمی ثبت نام و ثبت پروپوزال در پژوهشیار برای دانشجویان گرامی 
 
 
با تشکر از معاونت آموزشی مجتمع بین الملل خراسان جناب آقای دکتر کامل به خاطر اهتمام در تهیه و ارائه این مجموعه راهنمای آموزشی.
Rock music
Magical travel