دوشنبه, 18 اسفند 1399

طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه و در اجرای دستورالعمل استانداری محترم به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و به منظور رفاه حال کارکنان محترم پایان ساعت کاری اداری مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان گلبهار. تا پایان هفته ساعت ۱۳ تعیین می گردد.