پنج شنبه, 14 اسفند 1399

انتخاب واحد کلیه ورودی ها و مقاطع شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن تمدید شد. حذف و اضافه از ۲۶ بهمن لغایت ۲ اسفند برگزار می شود.