پنج شنبه, 14 اسفند 1399
 با توجه به لغزندگی معابر و بارش برف شروع ساعت کاری  مجتمع بین الملل گلبهار یکشنبه 98/10/22 با دو ساعت تاخیر  ساعت 9/30  و کلیه امتحانات کنسل می باشد