پنج شنبه, 14 اسفند 1399

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه  مواردي به شرح ذیل مطرح و درباره آن تصميم گيري شد:

  1. پروپوزال خانم نسيم خداخواه   دانشجوي دكتري حقوق با عنوان"ارزيابي نظام تعيين مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر، نمونه پژوهي استان خراسان رضوي "پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  2. پروپوزال آقاي محمدرضا قلي پور  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق با عنوان "بررسي تطبيقي حمايت از حقوق طلبكاران در شركت هاي سرمايه در حقوق ايران و انگلستان "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  3. پروپوزال آقاي سعيد اكبري  دانشجوي كارشناسي ارشد  رشته حقوق با عنوان "حق دسترسي آزاد به وكيل در جرايم امنيتي از منظر حقوق داخلي و حقوق بين الملل كيفري"، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  4. پروپوزال خانم يگانه جلالي دانشجوي كارشناسي ارشد  رشته حقوق   با عنوان " ارزيابي سيكل خشونت در شهر مشهد از منظر جرم شناسي پست مدرن فرهنگي"، پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  5. پروپوزال آقاي محسن خاكشور  دانشجوي كارشناسي ارشد  رشته معماري  با عنوان"طراحي دهكده سلامت (با تاكيد بر گردشگري سلامت)"پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  6. پروپوزال خانم الناز صوفيلر ملكي    دانشجوي كارشناسي ارشد  معماري  با عنوان"مقايسه درونگرايي در خانه هاي دوران قاجار و پهلوي اول مشهد(نمونه موردي خانه هاي اميري و جواهري) "پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  7. پروپوزال آقاي مسعود آزادي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معماري با عنوان " طراحي هتل سلامت با هدف ارتقاء صنعت گردشگري در مشهد"با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.
  8. پروپوزال آقاي حميد بختياري دانشجوي دكتري حقوق با عنوان"رويكرد عدالت ترميمي به خدمات اجتماعي در جرائم زيست محيطي "پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفتدكتر احمد ناطق گلستان 

 دكتر احمد ناطق گلستان                                   

 دكتر  سيد رضا كامل 

دكتر سميه رحمانيان

دکتر حسين تاجي

دكتر رويا رضائيان دلويي 

دكتر هيرو فركيش

حسين فولادي