شنبه, 09 اسفند 1399

بازدید جناب آقای دکتر خام چین از مجتمع بین الملل خراسان جهت عملیاتی نمودن طرح جدید سایت.

در این بازدید همچنین جلسه ای با مدیر عامل شرکت عمران گلبهار برگزار و اراده جدی  در همکاری طرفین مورد توافق قرار گرفت.