چهارشنبه, 22 مرداد 1399

نشست دکتر ناطق گلستان رییس پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان با دکتر صادقی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل با موضوع تفاهم برگزاری همایش سواد مالی و آشنایی با بازار سرمایه ایران در واحد کابل