پنج شنبه, 03 تیر 1400

با حکم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان برای مدت یکسال سرکار خانم دکتر ساناز سروری به سمت مدیریت گروه تربیت بدنی پردیس بین المللی گلبهار منصوب شد.