چهارشنبه, 22 مرداد 1399

با حکم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان برای مدت یکسال سرکار خانم دکتر ساناز سروری به سمت مدیریت گروه تربیت بدنی پردیس بین المللی گلبهار منصوب شد.