چهارشنبه, 22 مرداد 1399

جناب آقای دکتر سیدرضا کامل به سمت معاون آموزشی و سرکار خانم دکتر رویا رضائیان دلویی به عنوان مدیر امور پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان منصوب شدند.

آقای دکتر سید رضا کامل طباخ استادیار گروه کامپیوتر که تاکنون مدیریت امور پژوهشی مجتمع را برعهده داشتند، به عنوان معاون آموزشی مجتمع معرفی شدند. همچنین سرکار خانم رویا رضائیان عضو هیات علمی گروه کشاورزی به عنوان مدیر امور پژوهشی مجتمع منصوب شدند.

مشاهده رزومه آقای دکتر سید رضا کامل

مشاهده روزمه خانم دکتر رویا رضاییان