سه شنبه, 08 مهر 1399

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد:

مقطع عنوان پایان نامه استاد(ان) راهنما استاد(ان) مشاور استاد(ان) داور ارائه دهنده (دانشجو) تاریخ دفاع ساعت دفاع مکان برگزاری جلسه دفاع
کارشناسی ارشد

جایگاه کمیسیون های 100 و 77 در حقوق جزا و قانون مجازات اسلامی و قانون شهرداری

دکتر حسین تاجی  دکترعبدالرضا اصغری دکتر محسن لعل علیزاده

مهدي حيدري

98/06/31 10:30 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد  رویکرد تطبیقی قاعده تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در ایران و دیوان کیفری بین المللی دکتر حسین تاجی  دکتر محسن لعل علیزاده دکترعبدالرضا اصغری

رضا سعیدی گوجگی

98/06/31 12:30 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

پیشگیری از جرم در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

دکترعبدالرضا اصغری دکتر محسن لعل علیزاده دکتر حسین تاجی 

محسن سپهر ابراهيم زاده

98/06/31 14 تالار شهید بهشتی
کارشناسی ارشد

انتقال الکترونیکی اعتبار در سیستم بانکداری داخلی و بین الملی

دکتر سید محمد حسینی

دکترعلی فتوحی راد دکتر حسین رحمانی

امیر گرمسیری

98/06/30 16 تالار شهید بهشتی