پنج شنبه, 14 اسفند 1399

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ 9/4/1398 ساعت 10 صبح با حضور اعضاي کمیسیون برگزار و مواردي به اين  شرح مطرح و تصميم گيري شد.

1- پروپوزال آقاي غلام حسين قنبري  دانشجوي حقوق با عنوان"عوامل جعل و الحاق در اسناد سجلي در تربت جام و راه هاي پيشگيري از آن "پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

2- پروپوزال خانم پريسا رضائي صراف  دانشجوي رشته حقوق با عنوان "بررسي تطبيقي حمايت قانوني از بزه ديدگي زنان درحقوق ايران و كانادا "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

3- پروپوزال آقاي جواد غفاري     دانشجوي رشته حقوق با عنوان "نحوه ساخت و ساز شهري درپيشگيري از وقوع جرم "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

4- پروپوزال خانم فاطمه محمدزاده   دانشجوي رشته حقوق با عنوان "بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر عادي سازي گرايش رابطه نامشروع دانش آموزان دختر دبيرستان هاي نيشابور"، پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

5- پروپوزال آقاي محمد خادمي اول كاخكي  دانشجوي رشته حقوق با عنوان"بررسي مقايسه اي روشهاي درمان سوء مصرف مواد مخدر در كاهش احتمال ارتكاب جرم در ميان زندانيان زندان مركزي مشهد"پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

6- پروپوزال آقاي محسن سپهر ابراهيم زاده   دانشجوي حقوق با عنوان" پيشگيري از جرم در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي"پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

7- پروپوزال آقاي حسن خاكشوري    دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان " اثر مقادير مختلف ورمي كمپوست ،كود دامي و تنش شوري بر خصوصيات رشد گل جعفري "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

8- پروپوزال خانم آزاده آزادبخش    دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان " تحليل و بررسي عوامل موثر بر عملكرد مزارع گندم در منطقه رضويه خراسان رضوي   "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

9- پروپوزال خانم ام البنين رحمتي    دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان "بررسي تاثير كودهاي آلي و زيستي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه دارويي مرزه  "، پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

10- پروپوزال آقاي ظاهر آصفي    دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان"بررسي تاثير سلسيم بر روي كنترل پسيل گلابي ناقل عامل بيماري زوال گلابي در استان فارياب افغانستان"پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

11- پروپوزال خانم مهديه ابراهيمي گرو   دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان " ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي گياه كنجد بر اساس مدل هاي پارامتريك و تحليل سلسله مراتبي(AHP)با استفاده از سيستم جغرافيايي(GIS)دردشت كلات "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

12- پروپوزال آقاي سيد سامان ساغروانيان   دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان " بررسي اثر الگوي كاشت ،نيتروژن معدني و محرك زيستي بر صفات كمي و كيفي چاي ترش  "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

13- پروپوزال آقاي اسماعيل جان نسار رشتخوار    دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان "مقايسه اثر چند اسانس گياهي در كنترلFusarium oxysporum  عامل پژمردگي خيار گلخانه اي"، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

14- پروپوزال آقاي جواد زارعي     دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان" مقايسه اقتصادي عملكرد سويه هاي تجاري تخمگذار در مرغداري هاي شهرستان چناران"با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

15- پروپوزال آقاي عبدالله حسيني    دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان"اثر رقم و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد جو در منطقه هرات –افغانستان "با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.


 اعضای کمیسیون:

 

آقای دكتر احمد ناطق گلستان

 

آقای دكتر  رضا صدرآبادي

 

خانم دكتر سميه رحمانيان

 

آقای دكتر سيد رضا كامل

 

خانم دكتر هيرو فركيش

 

آقای دكتر مهدي الاهي ترشيزي

 

آقای حسين فولادي