پنج شنبه, 14 اسفند 1399

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ 1398/2/22 ساعت  9 صبح با حضور اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه موارد ذیل مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد:

1)   پروپوزال  آقاي حامد ابراهيم زاده  دانشجوي حقوق با عنوان"جرم انگاري جرايم زيست محيطي در پرتو مفهوم اعمال تروريستي  " پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

2)   پروپوزال خانم آزاده مودي قاليباف  دانشجوي رشته حقوق با عنوان "شرايط و آثار  مرور زمان در لايحه دادرسي تجاري " با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

3)   پروپوزال آقاي محمد ارفع    دانشجوي رشته حقوق با عنوان "مفهوم و نقش سبب در قانون مدني و مقايسه آن با قانون مجازات اسلامي "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

4)   پروپوزال خانم مليكا جاهدي منصوري   دانشجوي رشته حقوق با عنوان " بررسي مسئوليت مدني كانون هاي تبليغاتي در نظام حقوقي ايران وانگلستان"، پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

5)   پروپوزال آقاي محمود طينتي  دانشجوي رشته حقوق با عنوان"شرايط و آثار اقامه دعوي در لايحه آيين دادرسي تجاري" پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

6)   پروپوزال آقاي محمد رضا قلي پور   دانشجوي حقوق با عنوان"بررسي تطبيقي حمايت از حقوق طلبكاران در شركت هاي سرمايه در حقوق ايران و انگلستان " پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

7)   پروپوزال آقاي محمد سروش املوك منش   دانشجوي رشته حقوق با عنوان " تاثيرات ورود ايران به FATFاز ديدگاه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم" با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

8)   پروپوزال آقاي پدرام پائيني    دانشجوي رشته حقوق با عنوان " صلاحيت رسيدگي ديوان كيفري بين المللي در جرايم ناتمام با نگاهي به حقوق ايران   "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

9)   پروپوزال آقاي محمد رضا محمودي زاوه   دانشجوي رشته علوم دامي  با عنوان " تاثير جايگزيني كنجاله سويا با پودر شفيره كرم ابريشم بر عملكرد پروفايل خون و سيستم ايمني جوجه هاي بلدرچين گوشتي  "، پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

10)  پروپوزال آقاي سعيد رحماني    دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان"اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم نخود در منطقه هرات افغانستان" پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

11)  پروپوزال آقاي نورمحمد رادمنش   دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان "اثر تاريخ كشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم جو در منطقه هرات افغانستان" با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

12)  پروپوزال آقاي مير احمد عزيزي  دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان " اثر سوپر جاذب و آبياري و اجزاي عملكرد كنجد ((sesamum indicumدر منطقه هرات افغانستان "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

13)  پروپوزال آقاي حميد الله ناصري   دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان " اثر سن نشاء و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء و عملكرد برنج (رقم صدري) در استان هرات افغانستان "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

14)  پروپوزال آقاي سيد عبدالله هاشمي    دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان" اثر قطع آبياري بر عملكرد چهار رقم جو در منطقه هرات افغانستان" با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

15)  پروپوزال آقاي احمد وحيد احدي   دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان"اثر مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي 4 رقم گندم در منطقه هرات افغانستان  " با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

16)  پروپوزال آقاي مجيد گل زاري  دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان"بررسي اثرات قطع آبياري و تراكم بوته بر بعضي خصوصيات مورفوفيزيولوژيك ، عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام هيبريد ذرت شيرين" پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

17)  پروپوزال خانم گلناز  بذرگر دانشجوي رشته كشاورزي  با عنوان "مطالعه اثر متقابل تيمارهاي كم آبياري و تراكم بوته بر برخي خصوصيات كمي وكيفي ارقام ذرت سالادي" با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه پس از انجام اصلاحات شكلي  طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

18)  پروپوزال آقاي عليرضا  اعظم مفيدي     دانشجوي رشته كشاورزي با عنوان "ارزيابي تاثير حجم سيني هاي نشاء  و نوع بستر كشت در خصوصيات نشاء ذرت "، با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

19)  پروپوزال آقاي مسعود بهروز پور   دانشجوي رشته حقوق با عنوان " مسئوليت مدني ناشي از درمان هاي پزشكي هسته اي "، پس از انجام اصلاحات و با توجه به بررسي اوليه در كميته  تخصصي گروه طرح پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.