شنبه, 03 مهر 1400

آقاي دكتر احمد ناطق گلستان را به مدت يكسال  به عنوان دبير كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شدند.

همچنين آقاي دكتر علي سعيدي  به مدت يكسال  به عنوان رئيس كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ، دكتر سروري مجد آقاي دكتر امير حسين زاده را به مدت يكسال  به عنوان نماينده رئيس دانشگاه در كميسيون معاملات كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي،  ، آقاي دكتر خياط مقدم را به مدت يكسال  به عنوان عضو كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و آقاي دكتر عبدالله حسين زاده را  به مدت يكسال  به عنوان عضو كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب نمود.