Portal Info
Travel

باحضور جمعی از مسئولین و مدیران ادارات و سازمانها و دوستداران طبیعت هزار اصل نهال در محوطه مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد خراسان کاشته شد.

کاشت این تعداد نهال با همت پردیس بین الملل دانشگاه آزاد خراسان و مساعدت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران، روز پنجشنبه 23 اسفندماه در فضای سایت دویست هکتاری دانشگاه انجام شد.

Rock music
Magical travel