جمعه, 28 شهریور 1399

 اداره كل امور آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه طی اطلاعیه ای زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و همچنین اطلاعات مهم در خصوص نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری در تیرماه 97 را اعلام کرد.

قابل توجه كليه دانشجويان دكتري تخصصي متقاضي شركت درآزمون جامع تيرماه 97

توزيع كارت ورود به جلسه بخش كتبي آزمون  جامع  دانشجوياني كه به موقع  نسبت  به انجام  تعهدات  خود اقدام نموده اند  در روز درشنبه  11/04/97 در محل سازمان مركزي شماره 2 واقع در اماميه 42 اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي صورت مي گيرد . لذا دانشجوياني كه واجد شرايط مي باشند بايد با دردست داشتن كارت ملي از ساعت 8 صبح الي 18 شخصا مراجعه و كارت خود را دريافت نمايند . بديهي است هيچ دانشجويي  بدون  كارت ورود به جلسه مجاز به شركت  در آزمون جامع نخواهد بود.

  • محل برگزاري بخش كتبي آزمون جامع ، مجتمع علوم انساني واقع در مجتمع آموزشي قاسم آباد مي باشد .

  • همراه داشتن تلفن همراه و يا وسيله اضافي در محل  آزمون ممنوع است .

  • آزمون راس  ساعت  30/9 صبح روز سه شنبه مورخ  12/ 04/ 97 آغاز خواهد شد . لذا دانشجويان عزيز بايد حداقل نيم ساعت قبل با همراه داشتن كارت ملي و كارت ورود به جلسه در محل حوزه آزمون حضور يابند.

  • آزمون در دو نوبت صبح و عصر مي باشد بطوري كه نوبت اول از ساعت 30/9 الي 30/13 و نوبت دوم 30/14 الي 30/20 خواهد بود.  فاصله يكساعت  30/13 الي 30/14 براي استراحت و نماز و ناهار دانشجويان در نظر گرفته شده است . لازم به  توضيح اينكه در نوبت عصر ، زمان آزمون با توجه به تعداد سئوالات  وزمان اختصاص يافته براي پاسخگويي هر رشته خواهد بود.

  • غيبت در يكي از جلسات صبح يا عصر به منزله مردودي در آزمون جامع محسوب مي گردد ولي چنانچه دانشجويي در هر دو جلسه صبح وعصر آزمون جامع غيبت نمايد ، غايب منظور مي شود.

  • بخش شفاهي آزمون جامع در روزهاي چهارشنبه 13/04/97 و پنج شنبه 14/04/97 بر اساس جدول برنامه زمانبندي كه هر گروه آموزشي اعلام ميدارد در دانشكده محل تحصيل هر رشته برگزار خواهد شد ودانشجويان محترمي كه در آزمون بخش  كتبي مورخ 12/04/97 حضور داشته اند ، بايد در زمان اعلام شده براي بخش شفاهي آزمون جامع حاضر باشند بديهي است در صورت حضور در بخش كتبي آزمون جامع و غيبت در بخش شفاهي دانشجو مردود محسوب  مي گردد و بالعكس نيز چنانچه در بخش كتبي غايب باشد ، مجاز به شركت در بخش شفاهي نخواهد بود و در صورت شركت در بخش شفاهي مردودي تلقي مي گردد و يك نوبت از دو نوبت مجاز شركت در آزمون جامع ، محاسبه مي گردد.

  • نتايج آزمون شفاهي و كتبي  متعاقبا از طريق سايت دانشگاه به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد.

 

 

                                                                       اداره كل امور آموزش وتحصيلات تكميلي