چهارشنبه, 30 مهر 1399

دفتر فرهنگ اسلامي با همكاري گروه حقوق مجتمع بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي خراسان برگزار مي كند:    مسابقه كتابخواني از كتاب قانون اساسي

 

موضوع:

حقوق ملت و حق حاكميت آنها در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

دانشجويان محترم مي توانند سوالات و منبع آن را از سايت مجتمع دريافت نموده و پاسخنامه را تا تاريخ 95/9/13 به دفتر گروه حقوق تحويل نمايند.

 

به شركت كنندگان به قيد قرعه جوايزي اهداء خواهد شد.

 

سوال مسابقه كتابخواني از كتاب قانون اساسي

 

سوال اول: خاستگاه حق حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي از آن كيست؟

سوال دوم: چه دليل يا دلايلي براي توجيه پاسخ خود ارائه مي كنيد .

سوال سوم: به نظر شما منشا اين حق، چه آثاري بر دموكراسي و بر حقوق ملت در جامعه ايران دارد؟

 

دفتر فرهنگ اسلامي مجتمع بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي خراسان