Portal Info
Travel

با توجه به ممنوعیت تردد خودروهای فاقد برچسب در محوطه مجتمع بین الملل خراسان، از کلیه دانشجویان گرامی دارای خودرو که تاکنون برای دریافت برچسب اقدام ننموده اند دعوت می شود از تاریخ 95/8/1 لغایت 95/8/10 جهت دریافت برچسب به اداره حفاظت فیزیکی مجتمع مراجعه فرمایند. بدیهی است پس از تاریخ فوق به خودروهای فاقد برچسب اجازه تردد در محدوده مجتمع داده نخواهد شد.

Rock music
Magical travel