چهارشنبه, 30 مهر 1399

مهلت حذف و اضافه برای دانشجویان ورودی 94 و قبل از آن تا 95/7/19 تمدید گردید. دانشجویان ورودی سال 95 نیز تا 95/7/23 مهلت دارند جهت حذف و اضافه اقدام نمایند. بدیهی است فقط دانشجویانی مجاز به حذف و اضافه هستند که قبلا انتخاب واحد خود را تایید نهایی نموده و شهریه خود را واریز نموده باشند.