جمعه, 28 شهریور 1399

در جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که در مورخه 12/10/94 برگزار شد، شهریه پردیس های بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تعیین گردید.

در این جلسه شهریه دانشجویان پذیرفته شده در  واحدها و مراکز بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد معادل 1.25 برابر شهریه دانشجویان عادی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین گردید.

همچنین میزان شهریه برای دانشجویان مقطع دکتری  1.5 برابر  شهریه دانشجویان داخل تعیین گردید. بنابراین شهریه دانشجویان پذیرفته شده در پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد به ترتیب 50% و 25% بیشتر از دانشجویان پذیرفته شده عادی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
شایان ذکر است در مقاطع کاردانی و کارشناسی افزایش شهریه لحاظ نمی شود و  معادل شهریه دانشجویان داخل مطابق بخشنامه‏ های سازمان مرکزی دانشگاه است.