Portal Info
Travel

با توجه به اینکه  مجتمع بین الملل خراسان زیرمجموعه واحد مشهد می باشد در بسیاری از مواقع رشته های این مجتمع با رشته های دانشکده های مستقر در مشهد ادغام یا ترکیب می گردد. لذا به دانشجویان و متقاضیان گرامی توصیه می گردد جهت اطلاع از نحوه برگزاری کلاسها و وضعیت رشته های مجتمع از طریق گروه آموزشی هر رشته کسب اطلاع نمایند.

Rock music
Magical travel