جمعه, 22 فروردين 1399

لیست شماره تلفن های مستقیم و داخلی مجتمع بین الملل خراسان(گلبهار)

بخشهای اداری

نام بخش مسئول بخش شماره داخلی شماره مستقیم
تلفن خانه (تلفن گویا)   ۱۰۰

۳۸۳۲۵۵۶۰

۳۸۳۲۵۵۶۱

۳۸۳۲۵۵۶۲

دفتر ریاست- معاونت آقای فریدونی ۳۲۳ ۳۸۳۲۵۶۴۱
  آقای قاینی ۳۱۵  
فکس دفتر ریاست   ۳۰۰ ۳۸۳۲۵۶۴۲
دفتر امور پژوهشی خانم دکتر رضاییان ۳۲۴ ۳۸۳۲۵۵۶۷
دفتر فرهنگ اسلامی حاج آقای عباس نژاد ۳۳۵ ۳۸۳۲۵۵۶۵
دفتر فرهنگ اسلامی خواهران خانم اسدی ۵۲۹  
دفتر فنی و عمرانی آقای مهندس صدیقی ۳۲۸ ۳۸۳۲۵۶۴۳
دفتر فناوری اطلاعات آقای مهندس ملک فر ۲۶۰  
کافی نت (خودگردان) آقای مهندس فعال   ۰۹۳۷۰۰۹۳۸۸۰
حسابداری آقای راحت ۳۲۷ ۳۸۳۲۵۵۶۶
مدیر امور عمومی آقای دکتر رحمانی ۵۶۰  
آموزش - خدمات کامپیوتری آقای کشوری ۳۲۵  
آموزش - ثبت نام آقای معینی نیا ۳۲۹  
آموزش - مدیریت کلاسها آقای یاری ۱۰۵  
بانک ملی باجه دانشگاه   ۵۰۰ ۳۸۳۲۵۵۶۸
مسئول کتابخانه آقای شیرازی ۳۰۴  
کتابخانه خانم قربانزاده ۵۲۵  
کتابخانه آقای عزیزی ۳۱۱  
حفاظت فیزیکی   ۱۱۰ ۳۸۳۲۵۶۴۰
حراست آقای راحت ۳۱۷ ۳۸۳۲۲۷۱۰
مجله بوم شناختی علف هرز آقای دکتر صدرآبادی ۲۰۸ ۳۸۳۲۵۵۶۳
سوله تربیت بدنی   ۵۷۰  
سوله مکانیک   ۵۵۲  


گروه های آموزشی

 

نام بخش مسئول بخش شماره داخلی شماره مستقیم
مدیر گروه حقوق خانم دکتر رحمانیان ۲۷۴ ۳۸۳۲۵۶۲۴
کارشناس گروه حقوق آقای غفوریان ۲۷۴  
مدیر گروه معماری خانم دکتر فرکیش ۳۴۷ ۳۸۳۲۵۵۶۴
کارشناس گروه معماری آقای مهندس جوادی ۳۴۷  
مدیر گروه تربیت بدنی خانم سروری ۱۴۰ ۳۸۳۲۵۶۲۵
کارشناس گروه تربیت بدنی آقای عزیزی ۱۴۰  
مدیرگروه کشاورزی آقای دکتر صدرآبادی ۲۰۶ ۳۸۳۲۵۶۲۳
کارشناس گروه کشاورزی   ۲۰۷  
گروه زیست شناسی      
پل ارتباطی با حراست مجتمع ۳۸۳۲۲۷۱۰
پل ارتباطی مستقیم با ریاست مجتمع (فقط پیامک) ۰۹۳۳۹۰۶۰۰۶۶

بروز رسانی: ۹۸/۸/۸