پنج شنبه, 09 تیر 1401

 

راهنماي تهيه مقاله

مجله بوم شناختي علف هاي هرز ، مقاله هاي پژوهشي و نتايج تحقيقات علمي در زمينه هاي مختلف كشاورزي و علوم وابسته را كه قبلا" در نشريات ديگري به چاپ نرسيده و يا همزمان به نشريات ديگري ارسال نگرديده باشد با رعايت نكات زير مورد پذيرش قرار مي دهد :

روش نگارش

1- مقاله بايد روي كاغذ A4 با رعايت فاصله يك سانتي متر (Singel) بين سطرها ، حاشيه 5/2 سانتي متر از طرفين و 4 سانتي متر از بالا و 3 سانتي متر از پايين صفحه نگاشته شده و تمام صفحات مقاله پشت سرهم شماره گذاري شود .

2- مقاله با نرم افزار Word تحت ويندوز XP بصورت خلاصه هاي فارسي و انگليسي يك ستونه و متن دوستونه حداكثر در 15 صفحه تايپ و ارسال گردد . متون فارسي با قلم Lutus و فونت 14 نازك و متون انگليسي با قلم Times New Roman و فونت نازك 12 ، بعنوان مقاله با فونت ضخيم 17 ، عنوانهاي اصلي (چكيده ، مقدمه و ...) با فونت ضخيم 16 ، زير عنوانها با فونت ضخيم 14 و اسامي نويسندگان با فونت ضخيم 12 تايپ شود .

ترتيب بخشها

بخشهاي مقاله بصورت زير تنظيم شوند :

برگ مشخصات و متن مقاله شامل عنوان ، چكيده ، مقدمه ، مواد و روشها ، نتايج و بحث ، نتيجه گيري كلي ، سپاسگذاري ، منابع مورد استفاده و چكيده انگليسي . ضمنا" نتايج و بحث ممكن است توام و يا به صورت جداگانه ارائه شوند .

برگ مشخصات مقاله

عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگي ، سمت نگارنده (گان) ، نام دانشگاه يا مؤسسه پژوهشي كه نگارنده (گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند روي يك صفحه جداگانه به فارسي و انگليسي ذكر گردد .

عنوان مقاله

بايد كوتاه و جامع بوده و از 20 كلمه تجاوز نكند و دربالاي صفحه اول آورده شود . ترجمه انگليسي عنوان با حروف كوچك نيز بايد درزير عنوان فارسي نوشته شود . (در صفحه عنوان ، چكيده و درمتن مقاله به هيچ وجه نام و نام خانوادگي و ديگر مشخصات مربوط به نگارنده (گان) ذكر نگردد ).

چكيده

بايد مختصر ، گويا و جامع بوده و حتي الامكان از 250 كلمه تجاوز نكند و بعد از عنوان در همان صفحه قرار گيرد . واژگان كليدي بين 3 تا 6 كلمه بلافاصله بعد از چكيده ذكر گردد . ضمنا" چكيده انگليسي بطور جداگانه و برگردان از چكيده فارسي در انتهاي مقاله آورده شود .

مقدمه

شامل معرفي موضوع مورد بررسي ، ضرورت انجام تحقيق و مرور منابع علمي و پژوهشهاي انجام شده قبلي با استناد به مدارك منتشر شده ميباشد .

در متن مقاله نام علمي (جنس و گونه) بصورت ايتاليك نوشته شده و هنگامي كه نام گونه براي اولين بار ذكر مي گردد ضروري است نام توصيف كننده آن نيز آورده شود . درصورت تكرار نام جنس به اختصار نوشته شده و از ذكر نام توصيف كننده خودداري گردد . اوزان و مقادير به صورت سيستم متريك بيان شود . موارد مورد استفاده در مقاله بايد صرفا" از منابع اشاره شده در فهرست منابع بوده و با شماره مشخص گردد .

مواد و روشها

شامل معرفي طرح آزمايشي و توزيع وسايل و مواد بكار رفته و شرح كامل روشهاي بررسي ميباشد ولي درعين حال نيازي به شرح كامل روشهاي اقتباس شده نبوده و فقط ذكر اصول و ماخذ كافي است .

نتايج و بحث

اين قسمت شامل نوشتار ، جداول ، تصاوير و نمودارها ميباشد كه تجزيه و تحليل شده و مورد ارزيابي و بحث قرار مي گيرد . در اين ارتباط نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد :

مضمون جداول نبايد در مقاله تكرار گردد . هر جدول از شماره ، عنوان ، سر ستون و متن تشكيل ميشود . عنوان جداول بايد مختصر و گويا بوده ، به نحوي كه نيازي به مراجعه به متن مقاله نباشد و دربالاي جدول آورده شود . عنوان و متن داخل جداول به زبان فارسي تايپ شود . هرجدول با يك خط افقي از شماره و عنوان متمايز مي شود . همچنين سرستون با يك خط افقي از متن جدول جداشده و درزير متن جدول نيز يك خط افقي ترسيم مي شود .

شكلها ، تصاوير و نمودارها با كيفيت مناسب و بطور واضح ، لزوما" بصورت سياه و سفيد همراه با فايل مربوطه ارسال گردند . توضيح عكسها ، تصاوير و نمودارها در زير آنها آورده شوند .

سپاسگزاري

ميتوان از اشخاص و افراديكه در انجام تحقيق مساعدت نموده و يا در تامين بودجه ، امكانات و لوازم كار نقش مهمي داشته اند ، مختصر و كوتاه سپاسگزاري نمود .

منابع مورد استفاده

ارجاع به منبع در متن مقاله پس از ذكر يك مطلب مهم صورت مي گيرد . منبع مورد نظر كه مطلب به آن ارجاع مي‏شود در پايان جمله و در داخل پرانتز با شماره آورده مي شود . درصورت ذكر نام نگارنده (گان) در متن منابعي كه يك يا دو نگارنده دارند هردو اسم و منابعي كه بيش از دو نگارنده دارند ابتدا اسم نفر اول و پس از آن از واژه همكاران استفاده مي گردد .

فهرست منابع بر اساس حروف الفبا ، ابتدا براي منابع فارسي و سپس براي منابع انگليسي به شرح نمونه هاي زير تنظيم شوند .

الف – مقاله

1 – نخ فروش ، ع .، ع . كوچكي . وع . باقري . 1377 . بررسي شاخص هاي مرفولوژيك و فيزيولوژيك مؤثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد در ژنوتيپ هاي مختلف عدس . مجله علوم زراعي ايران ، جلد 1 ، شماره 1 : 35-20 .

2) Blackshaw, R.E . 1991. Hairy night shad ( Solanym sarrachoides ) interference in dry beans ( Phaseolus vulgaris ) . Weed Sci . 39: 48 – 53.

3) Bolanas , J . and G.O.Edmeades.1996. The importance of the anthesis – silking interval in breeding fot drought tolerance in tropical maize . Field Crop Research . 48 : 65 – 80.

4) Quattar , S ., R . J .Jones . and R.K .Crookstone .1987. Effect of water deficit during grain filling on the pattern of maize kernel growth and development . Crop Sci. 27 : 726 – 730.

ب - كتاب

مثال

1- حكمت شعار ، ح . 1375. فيزيولوژي گياهي در شرايط دشوار . انتشارات جهاد دانشگاهي تهران . 385 صفحه .

2) Borror,D. J ., D .M. De Long and C . A . Triplehorn .1981. An introduction to the study of insects. Saunders College Publishing , 5th ed . 827 pp.

ج – پايان نامه

مثال

محمدي نيك پور، ع .1374 . بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ در منطقه مشهد . پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد . 168 صفحه .

د – منابع اينترنتي

مثال

Sarah, R . and G . Johnson . 2001 . Influence of shatter cane interference of on corn yield and nitrogen uptake . http://www.missouri.edu/.

· درصورت رجوع به چندين مقاله از يك نويسنده ، مقاله ها به ترتيب سال انتشار تنظيم و درصورت رجوع چندين مقاله يك نويسنده كه در يك سال منتشر شده باشند از حروف a و b و ... بعد از تاريخ انتشار چه در متن مقاله و چه در فهرست منابع از همديگر تفكيك شوند .

· درصورتي كه مقاله و يا كتاب مورد استفاده فاقد نام نگارنده باشد با رعايت كليه موارد فوق به جاي نام نگارنده در منابع فارسي كلمه ي بي نام و در منابع انگليسي كلمه ي Anonymous ذكر گردد . اگر متني فاقد تاريخ انتشار باشد عبارت « بدون تاريخ» در منابع فارسي و عبارت Not dated در منابع انگليسي پس از نام نگارنده (گان) ذكر گردد .

چكيده به زبان انگليسي

چكيده ي مقاله به زبان انگليسي بايد ترجمه ي كامل و منطبق با چكيده فارسي باشد .

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@