پنج شنبه, 09 تیر 1401

مدیریت امور پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان مدیریت کلیه گروه های فعالیت های پژوهشی مجتمع، شامل آزمایشگاهها و کارگاه ها، فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان، کتابخانه و حوزه فناوری اطلاعات مجتمع رابر عهده دارد. 

مدیر پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان:

خانم دکتر رویا رضائیان دلویی
 

مرتبه علمی: استادیار

 

شروع فعالیت: 1398

 

 

معاونان مدیران پژوهشی سابق مجتمع:

نام و نام خانوادگی دوران مسئولیت  
آقای دکتر سیدرضا کامل از سال 97 تا 98
آقای دکتر علیرضا سوهانی دربان از سال 1393 تا 1396
آقای دکتر رضا بهاری کاشانی تا سال 1393