دوشنبه, 26 مهر 1400

 

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: رویا

نام‌خانوادگى: رضائیان دلویی

گروه آموزشى : زراعت و اصلاح نباتات

مرتبه علمى : استادیار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

کارشناسی

گیاه پزشکی

فردوسی مشهد

ایران

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

دولتی کشاورزی تیمی ریاضف مسکو

روسیه

دکترای تخصصی

بیماری شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

واحد علوم و تحقیقات تهران

ایران

 

تخصص اصلى: بیماری شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی - روسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Type

Genetic analysis of deoxynivalenol and nivalenol chemotypes of Fusarium graminearum on wheat in Iran

Applied Entomology and Phytopathology

83

1

2015

Rezaeian-doloei, R., Rezaee, S., Mirabolfathy, M., Zamanizadeh, H.R., Razavi, M., and Karami-osboo R.

ISI

Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and A. parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran

Iranian Journal of Veterinary Research

16

2

2015

Davari, E., Mohsenzadeh, M., Mohammadi, Gh. and Rezaeian-Doloei, R.

ISI

Effects of the essential oils of Iranian Medicinal Plants on the growth of some pathogenic bacteria

KMITL Science Journal

4

2

2004

Aroiee H., Mohsenzadeh M., Rezaeian Doloei R., Mosapor S. and Karimzadeh H.

Scientific Research

The In-vitro antibacterial activity of some Iranian essential oils on Bacillus cereus and Staphylococcus aureus

KMITL Science Journal

4

2

2004

Rezaeian Doloei R., Aroiee H., Mosapor S. and Karimzadeh H.

Scientific Research

Antibacterial effect of some Iranian Essential oils against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Nutrient broth medium

KMITL Science Journal

6

2

2006

M. Mohsenzadeh, R. Rezaeian-Doloei and H.Aroei

Scientific Research

 

 

مقالات علمى در نشريات داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

شناسایی مولکولی و تشخیص ژن کدکننده دی اکسی نیوالنول در جدایه های Fusarium graminearum عامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم در ایران

فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار

۷

۱

۱۳۹۰

رضائیان دلویی، ر.، رضایی س .، میرابوالفتحی، م.، زمانی زاده، ح. ر. و رضوی، م.

علمی پژوهشی

فعالیت ضد باکتریایی اسانس گیاه زنیان بر باکتریهای Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum و Escherichia coli در محیط کشت آگار مغذی

فصل نامه تحقیقات بیماریهای گیاهی

۳

۱

۱۳۹۳

خسروی پور، س.و رضائیان دلویی، ر.

علمی پژوهشی

اثر ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia coli

فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار

۱۰

۱

۱۳۹۳

ربانی، م.، رضائیان دلویی، ر. و جباری نوقابی، م.

علمی پژوهشی

بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه(Acroptilon repens L.) به وسیله عوامل بیماریزای قارچی

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

۲۴

۲

۱۳۹۳

معاون، ن.، قربانی، ر. و رضائیان دلویی، ر.

علمی پژوهشی

ISC

 

 

 

 

 

 

 

 

همايشها و كنفرانسهای خارجی و داخلی

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله

عنوان همايش

محل برگزاري

سال

همكار(ان)

نوع مقاله

Biological control of plant pathogenic fungi with Homeopathic preparations

The 1st international conference on new ideas in Agriculture

Isfahan-Iran

2014

Agah, T., Rezaeian-Doloei, R. and Sadrabadi haghighi, R.

Extended

abstract

 

 

 

 

 

Use of homeopathic preparations in control of plant Pathogenic fungi

The 1st international conference on new ideas in Agriculture

Isfahan-Iran

2014

Agah, T., Rezaeian-Doloei, R. and Sadrabadi haghighi, R.

Extended

abstract

 

 

 

 

 

Detection of deoxynivalenol and nivalenol chemotypes genes in the Iranian Fusarium graminearum isolates

International Mycotoxin Conference Mycored

Penang-Malaysia

2010

Rezaeian-Doloei, R. Rezaee, S., Mirabolfathy, M., Zamanizadeh, H.R. and Karami-Osboo, R.

Abstract

بکارگیری مواد بیولوژیکی در ایجاد مصونیت گیاهان زراعی در مقابل بیماریهای قارچی-باکتریایی و ویروسی

اولین کنگره بیولوژی کاربردی

مشهد- ایران

۱۳۷۹

رضائیان دلویی، ر. و خاخلوف، پ. س.

خلاصه

مقاله

 

 

 

 

 

بررسی مقایسه ای اثر مواد شیمیایی و بیولوژیک در حفاظت جو بهاره از بیماری پوسیدگی ریشه

اولین کنگره بیولوژی کاربردی

مشهد- ایران

۱۳۷۹

رضائیان دلویی، ر. و اشکالیکف، و . ا.

خلاصه

مقاله

 

 

 

 

 

بررسی خواص ضد باکتریایی غلظت های مختلف اسانس تعدادی از گیاهان دارویی ایران

سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

مشهد- ایران

۱۳۸۲

محسن زاده، م.، گرگان زاده، ا.، رضائیان دلویی، ر. و قزوینی، ک.

خلاصه

مقاله

 

 

 

 

 

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره تعدادی از گیاهان بر روی باکتری Erwinia amylovoraعامل بیماری آتشک در درختان دانه دار

دومین کنگره بیولوژی کاربردی

مشهد- ایران

۱۳۸۳

رضائیان دلویی، ر.

خلاصه

مقاله

 

 

 

 

 

جدا سازی قارچ Phytophthora cactorumاز درختان سیب منطقه طرق مشهد

نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران

تهران- ایران

۱۳۸۹

سروری، س.، رضایی، س.، حاج نجاری، ح.، زمانی زاده، ح.ر. و رضائیان دلویی، ر.

خلاصه

مقاله

 

 

 

 

 

شناسایی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های ایرانی Fusarium graminearumعامل بلایت سنبله گندم با استفاده از   PCR-RFLP

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی

تهران- ایران

۱۳۹۰

رضائیان دلویی، ر.، رضایی، س .، میرابوالفتحی، م.، زمانی زاده، ح. ر. و رضوی، م.

مقاله کامل

استفاده از ژن Tri13برای تشخیص مولکولی توکسین های نیوالنول (NIV) و دی اکسی نیوالنول(DON) در جدایه های Fusarium graminearumعامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم در ایران

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی

تهران- ایران

۱۳۹۰

رضائیان دلویی، ر.، رضایی، س .، میرابوالفتحی، م.، زمانی زاده، ح. ر. و رضوی، م.

مقاله کامل

تشخیص نیوالنول و دی اکسی نیوالنول در جدایه های Fusarium graminearumعامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم با استفاده

 

 

 

 

 

از HPLC

دومین همایش ملی علوم وتکنولوِژی بذر

مشهد-ایران

۱۳۹۰

رضائیان دلویی، ر.، رضایی، س .، میرابوالفتحی،

 

م.، زمانی زاده ح. ر. و کرمی اسبو، ر.

مقاله کامل

 

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

 

جدا سازی و شناسایی فلور قارچی نمونه های ذرت جمع آوری شده از گاوداریهای استان خراسان رضوی

همایش ملی صنایع غذایی

قوچان

۱۳۹۰

مهرزاد، آ.، مرتضوی، ع.، رضائیان دلویی، ر.، مهربان سنگ آتش، م. و محسن زاده، م.

مقاله کامل

بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان خراسان رضوی به انواع

 

 

 

 

 

Fusarium spp.

دومین همایش ملی علوم وتکنولوِژی بذر

مشهد-ایران

۱۳۹۰

صالحی، ع.، رضائیان دلویی، ر.، مهربان سنگ آتش، م.، محسن زاده، م. و مهرزاد، آ.

مقاله کامل

معرفی تعدادی از قارچهای بیماریزا عامل بالقوه کنترل زیستی تلخه.(Acrptylon repens L.)

اولین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سالم

تهران-ایران

۱۳۹۱

معاون، ن.، قربانی، ر. و رضائیان دلویی، ر.

مقاله کامل

تعیین دامنه میزبانی 3عامل بالقوه کنترل زیستی استخراج شده از روی تلخه بر تعدادی از گیاهان اقتصادی در شهرستان چناران

اولین همایش ملی توسعه پایدار در کشاورزی و محیط زیست سالم

همدان-ایران

۱۳۹۱

معاون، ن.، قربانی، ر. و رضائیان دلویی، ر.

مقاله کامل

ارزیابی کارایی Alternaria alternateدر کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه

اولین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سالم

تهران-ایران

۱۳۹۱

معاون، ن.، قربانی، ر. و رضائیان دلویی، ر.

مقاله کامل

شناسایی و تشخیص ژنهای مولد توکسین در جدایه هایFusarium spp. جدا شده از دانه های ذرت در استان خراسان رضوی

سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

مشهد-ایران

۱۳۹۱

صالحی، ع .،رضائیان دلویی، ر.، محسن زاده، م.، مهربان سنگ آتش، م. و مهرزاد، آ.

مقاله کامل

شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearumو Fusarium culmorumجدا شده از دانه های ذرت   و جومورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی

سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

مشهد-ایران

۱۳۹۱

مهرزاد، آ.، مرتضوی، ع.، رضائیان دلویی، ر.، مهربان سنگ آتش، م.، محسن زاده، م. و صالحی، ع.

مقاله کامل

جدا سازی و شناسایی فلور قارچی نمونه های جو جمع آوری شده از گاوداریهای استان خراسان رضوی

نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی

قم- ایران

۱۳۹۱

مهرزاد، آ.، مرتضوی، ع.، رضائیان دلویی، ر.، مهربان سنگ آتش، م. و محسن زاده، م.

خلاصه

شناسایی ژنهای مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearumجدا شده از دانه های ذرت

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

شیراز-ایران

۱۳۹۲

مهرزاد، آ.، مرتضوی، ع.، رضائیان دلویی، ر.، مهربان سنگ آتش، م. و محسن زاده، م.

مقاله کامل

بررسی آلودگی دانه های ذرت مورد استفاده در خوراک دام به Fusarium verticillioidesبا استفاده از تکنیک مولکولی PCR

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

شیراز-ایران

۱۳۹۲

مهرزاد، آ.، مرتضوی، ع.، رضائیان دلویی، ر.، مهربان سنگ آتش، م. و محسن زاده، م.

مقاله کامل

تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی اسانس گیاهان دارویی آویشن شیرازی(Zataria multiflora Bioss) و کاکوتی(Ziziphora tenuior) بر علیه قارچ Penicillium digitatum

همایش ملی گیاهان دارویی

آمل – ایران

۱۳۹۲

انورخواه، ع.، رضائیان دلویی، ر. و باقرزاده چهارجویی، ع.

مقاله کامل

بررسی اثر تعدادی از گیاهی در کنترل قارچ آلترناریای جدا شده از گوجه فرنگی

همایش ملی گیاهان دارویی

آمل-ایران

۱۳۹۲

طاهری منزه، س.، رضائیان دلویی، ر. و بخش کلارستاقی، ک.

مقاله کامل

بررسی امکان کنترل عامل پوسیدگی مرکبات با استفاده از اسانس دو گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita) و زنیان(Carum copticume)

همایش ملی گیاهان دارویی

آمل – ایران

۱۳۹۲

انورخواه، ع.، رضائیان دلویی، ر. و باقرزاده چهارجویی، ع.

مقاله کامل

بررسی مقایسه ای اثر عصاره ت نعناع فلفلی(Mentha piperita) و زنیان(Carum copticume) بر قارچ Alternaria solani

همایش ملی گیاهان دارویی

آمل – ایران

۱۳۹۲

طاهری منزه، س.، رضائیان دلویی، ر. و بخش کلارستاقی، ک.

مقاله کامل

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ Carum copticumروي ﺑﺎﮐﺘﺮي Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorumﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در آگار

سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصتها و چالشهای پیش رو

شیراز-ایران

۱۳۹۳

خسروی پور، س., رﺿﺎﺋﯿﺎن دﻟﻮیی، ر. و ﻣﺤﺴﻦ زاده، م.

مقاله کامل

تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

همدان-ایران

۱۳۹۳

گلمکانی، ل.، رضائیان دلویی، ر. و جباری نوقابی، م.

مقاله کامل

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ (MIC) اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ روي

 

 

 

 

 

Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum

سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصتها و چالشهای پیش رو

شیراز-ایران

۱۳۹۳

ﻋﻼﯾﯽ، م., رﺿﺎﺋﯿﺎن دﻟﻮیی، ر. و ﻣﺤﺴﻦ زاده، م.

مقاله کامل

تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) اسانس زنیان بر روی باکتری

 

 

 

 

 

Erwinia carotovora subsp. Carotovora

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

همدان-ایران

۱۳۹۳

خسروی پور، س., رﺿﺎﺋﯿﺎن دﻟﻮیی، ر. و ﻣﺤﺴﻦ زاده، م.

مقاله کامل

تعیین حداقل غلظت(MIC) بازدارندگی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) برباکتری Xanthomonas campestrisدر شرایط آزمایشگاهی

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

همدان-ایران

۱۳۹۳

ربانی، م.، رضائیان دلویی، ر. و جباری نوقابی، م.

مقاله کامل

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی اسانس زیره سبز علیه باکتری Xanthomonas campestrisبه وسیله روش ماکرو براث دایلوشن

همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

تهران-ایران

۱۳۹۴

ميري، ن.، رضائيان دلويي، ر. و صدرآبادي حقيقي، ر.

مقاله کامل

تعیین خصوصیات ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر باکتری Xanthomonas campestrisدر شرایط آزمایشگاهی

همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

تهران- ایران

۱۳۹۴

ربانی، م.، رضائیان دلویی، ر. و جباری نوقابی، م.

مقاله کامل

 

 

۳. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

 

 

 

از

تا

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران

ایران

۱۳۷۹

کنون

بیماری شناسی گیاهی ایران

ایران

۱۳۷۹

کنون

 

۴. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

سخنران برگزیده دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۱۳۹۰

 

۵. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

بیماریهای گیاهی

بیماریهای مهم گیاهان زراعی

قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی

بیماریهای مهم گیاهان باغی

سلامت بذر برای دانشجویان کارشناسی ارشد

روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی ارشد

مدیریت اکولوژیک افات، بیماریها و علفهای هرز برای دانشجویان کارشناسی ارشد

اکولوژی كشاورزي

زیست شناسی عمومی

اکولوژی عمومی

زیست شناسی گیاهی

 

علايق پ‍‍ژوهشى : مبارزه با عوامل بیماری زای گیاهی (باکتری، قارچ، ویروس) - بیوتکنولوژی عوامل بیماریزا – مایکوتوکسین ها – گیاهان دارویی

۶. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

8. آدرس محل كار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- مجتمع بین المللی گلبهار-دانشکده کشاورزی-گروه زراعت و اصلاح نباتات

شماره طبقه و اتاق : طبقه دوم، اتاق ۲۳۶

شماره تلفن تماس : 051

 

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@