چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

 

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: رضا

نام‌خانوادگى: صدرآبادي حقيقي

تاريخ تولد : 1339

محل تولد : مشهد

گروه آموزش :زراعت و اصلاح نباتات

مرتبه علمى : استاد

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

دكتري

اكولو‍ژی گياهان زراعي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

ايران

فوق ليسانس

زراعت

دانشگاه صنعتي اصفهان

ايران

ليسانس

زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه فردوسي مشهد

ايران

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى :

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Evaluation of Seed Vigor Effect on Alhagi pseudalhagi Germination Response to Salinity and Temperature.

 

World Applied Sciences Journal..

13

1:157- 164

2011

Sadrabadi Haghighi, R. and Sazevari, R.

Effect of Organic and Conventional Crop Rotation, Fertilization, and Crop Protection Practices on Metal Contents in Wheat(Triticum aestivum).

J. Agricult. Food Chem.

59

9:4715- 4724

2011

Cooper, J.,R. Sanderson, I. Cakmak, L. Ozturk, P.Shotton,A. Carmichael, R.Sadrabadi Haghighi, C. Tetard-Jones, N. Volakakis, M. Eyre, and C. Leifert

Effect of temperature, iso-osmotic concentration of NaCL and PEG agent on germination and some seedling growth yield companent in rice (Oryza sativa L.).

Asian Journal of Plant Science

8

6:409-416

2009

Mokhberdoran,F, Nanavi kalat,S.M. and Sadrabadi Haghighi ,R.

Effect of optimizing nitrogen and potassium application in Johnson nutrient solution on essential oil content of peppermint in hydroponics culture.

Acta Horticulturae

853

157- 160

2009

Molllafilabi.A., Hasan Zadeh Rad, K., Aroiee.A, Sadrabadi Haghighi, R., Jahedi Pour, S., and Taghi Ebadi, M.

Effect of seedling age and planting space on yield and yield component of rice(Neda variety).

Asian Journal of Plant Sciences.

6

2:438- 440

2007

Mobasser, H.R. , Barari Tari, D. Vojdani, M., Sadrabadi Haghighi, R. and Eftekhari, A.

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

بررسی تنوع گونه ای، ساختاری، کارکردی جوامع علف های هرز باغات پسته(Pistacia veraL.) شهرستان بردسکن.

بوم شناسی کشاورزی

2

3. صفحه 586- 576

1389

الهی، ص.، صدرآبادی حقیقی، ر. و علیمرادی، ل

علمی- پژوهشی

ISC

اثرات مديريت حاصلخيزي و حفاظتي خاك در تناوب هاي زراعي مختلف بر خصوصيات بانك بذر در يك نظام ارگانيك

بوم شناسي كشاورزي

3

3 . .صفحه 522-512.

1389

صدرآبادي حقيقي، ر.تريچلي، ن.، كوپر، ج.، ليفرت، ك.ف. و اير،م.

علمی- پژوهشی

ISC

اثر تنش كم آبي بر كارايي مصرف آب ارقام كلزا (brassica napus L.) در شرايط مشهد.

بوم شناسي كشاورزي.

3

2 . .صفحه 491- 484 .

 

1389

موسوي، س. ح.، وفابخش ،ج. و صدرآبادي حقيقي، ر.

علمی- پژوهشی

ISC

بررسي اثر نوع و مدت آفتابدهي بر درصد جوانه زني چهار گونه علف هرز.

نشريه پژوهشهاي زراعي ايران

1

صفحه 32- 26

1389

رستم، ج.، نبوي كلات ،س.م. و صدرآبادي حقيقي

علمی- پژوهشی

ISC

بررسي اثر تراكم و نسبت هاي مختل