چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: محسن

نام‌خانوادگى: قاسمی

تاريخ تولد : 1351

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى :زراعت و اصلاح نباتات

مرتبه علمى : استادیار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

کارشناسی

زراعت و اصلاح نباتات

سیستان و بلوچستان

ایران

کارشناسی ارشد

زراعت

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ایران

دکتری

علوم و تکنولوژی بذر

UPM

مالزی

تخصص اصلى: علوم و تکنولوژی بذر

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

تجزیه و تحلیل رشد ارقام گلرنگ با آرایشهای مختلف کاشت در شرایط دیم

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی

1382

مرتضی کشیری، ناصرلطیفی، محسن قاسمی

تحقیقی

تاثیر ماده آلی هیومیک اسید بر ویژگیهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گوجه فرنگی

نشریه بوم شناسی کشاورزی

1389

بهنام صالحی، علی باقرزاده، محسن قاسمی

1389

كتابهاى ترجمه اى

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

Carol Duffus

Colin Slaughter

ناصر لطیفی

محسن قاسمی

SEEDS AND THEIR USES

دانه ها و مصارف آنها

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گرگان

اول

1377

M. Subush Chandra Bose, V. Blakrishnan

محسن قاسمی،

سهراب دهقان

Forage Production Technology

تکنولوژی تولید علوفه